Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Ruimte voor Helden

Toepasselijkheid

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Ruimte voor Helden (opdrachtnemer) verleent aan klanten (opdrachtgever).

Levering

De levering van diensten geschiedt in de vorm zoals tussen Ruimte voor Helden en de opdrachtgever wordt en overeengekomen. Het overeengekomene wordt vastgelegd in een offerte die door de opdrachtgever wordt bevestigd. Eventuele latere wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd.

De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever verschaft Ruimte voor Helden tijdig alle informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is.

Vertrouwelijkheid

Ruimte voor Helden verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

Bij therapie/coachingstrajecten, trainingen en intervisietrajecten zal geen informatie verstrekt worden aan anderen dan de coachee of deelnemer van de training/intervisie, behoudens met nadrukkelijke toestemming van de coachee/deelnemer.

Aansprakelijkheid

De medewerker(s) van Ruimte voor Helden zullen grote zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht. Ruimte voor Helden is, behoudens in geval van opzet en/of grove nalatigheid, nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk.

Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten (ook software) die zijn gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van Ruimte voor Helden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruimte voor Helden is het vermenigvuldigen of openbaar maken van (delen van) bovengenoemde zaken niet toegestaan.

Betaling

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening van de factuurdatum.

Annulering therapie/coachingsgesprekken

Uiteraard kan het voorkomen dat een afspraak geannuleerd cq verschoven moet worden. Dit kan kosteloos gebeuren indien dit 48 uur van te voren gebeurt.

Verschuiven trainingsdagen-dagdelen

Uiteraard kan het voorkomen dat een afspraak verschoven moet worden. Bij 1-2 dagdelen kan dit kosteloos gebeuren indien dit 2 weken van te voren gebeurt, bij meer dan 2 dagdelen is deze termijn 4 weken.